Wykaz rysunków

Rys. 1: Obliczenia pola elektromagnetycznego
Rys. 2: Menu modułu PEM
Rys. 3: PEM - Dane wejściowe i parametryzacja obliczeń
Rys. 4: PEM - Wyniki - natężenie pola elektrycznego na powierzchni żyły
Rys. 5: PEM - Wyniki - natężenie pola elektrycznego na powierzchni izolacji

Rys. 6: PEM - Wyniki - natężenie pola elektrycznego w osiach X i Y
Rys. 7: PEM - Wyniki - natężenie pola magnetycznego w osiach X i Y

3. PEM – Pole elektromagnetyczne

Moduł PEM (Rys. 2) pozwala na określenie rozkładów pola elektromagnetycznego w otoczeniu analizowanej linii.

Zestawy danych wejściowych i wyjściowych przedstawiono symbolicznie na Rys. 1.

Danymi wejściowymi do modułu obliczenioweogo są następujące parametry (Rys. 3):
 • Identyfikacja linii:

  • nazwa linii,

  • nazwa sekcji,

 • Parametryzacja obliczeń (Rys. 3):

  • wysokość, na której ma być liczony rozkład pola,

  • odległość od osi linii dla której ma być liczony rozkład w pionie,

  • początek wykresu natężenia pola w osi X,

  • koniec wykresu natężenia pola w osi X,

  • początek wykresu natężenia pola w osi Y,

  • koniec wykresu natężenia pola w osi Y,

 • Parametryzacja analizowanej linii (Rys. 3):

  • numer przewodu,

  • Ins - czy jest to przewód izolowany,

  • X - współrzędna X zawieszenia przewodu,

  • Y - współrzędna Y zawieszenia przewodu,

  • R - promień przewodu (aluminium),

  • Rins - promień przewodu z izolacją,

  • Rr - promień rdzenia stalowego,

  • eps - względna przenikalność elektryczna izolacji

  • V - wartość skuteczna potencjału przewodu,

  • Vphase - przesuniecie fazowe potencjału przewodu,

  • I - wartosć skuteczna prądu fazowego,

  • Iphase - przesuniecie fazowe prądu fazowego,

  • Nd - liczba drutów w ostatniej warstwie,

  • LC - czy jest to przewód odgromowy

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące rozkłady pól:
 • natężenie pola elektrycznego na powierzchni żyły przewodu (Rys. 4),

 • natężenie pola elektrycznego na powierzchni izolacji przewodu (Rys. 5),

 • natężenie pola elektrycznego w osi X (Rys. 6),

 • natężenie pola elektrycznego w osi Y (Rys. 6),

 • natężenie pola magnetycznego w osi X (Rys. 7),

 • natężenie pola magnetycznego w osi Y (Rys. 7).

Uwagi:
 1. Obliczenie rozkładu pola elektrycznego wymaga podania potencjałów wszystkich przewodów przy założeniu, że potencjał ziemi jest równy zero. Ponieważ w liniach elektroenergetycznych napięcie zmienia się sinusoidalnie z częstotliwością 50 Hz wystarczy aby użytkownik wprowadził wartości skuteczne napięć fazowych i ich przesunięcia fazowe. Wszystkie przewody muszą mieć podane parametry względem tej samej chwili czasu.

 2. Wynikiem obliczeń jest rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni przewodnika i izolacji (rys. 15). Ze względu na wygodę użytkownika natężenie nie jest podawane we współrzędnych XY lecz we współrzędnych biegunowych. Początek nowego układu współrzędnych znajduje się w środku przewodu, promień jest równy promieniowi przewodnika lub izolacji, a kąt zmienia się od 0 do 2 π.

 3. Istnieje ponadto możliwość uzyskania rozkładu pola elektrycznego wzdłuż osi X (rys. 16a) na zadanej wysokości nad poziomem gruntu (parametr H) - w przedziale od Xmin do Xmax oraz wzdłuż osi Y (rys. 16b) w zadanej odległości od osi linii (parametr D) - w zakresie od Ymin do Ymax.

rys1

Rys. 1: Obliczenia pola elektromagnetycznego


rys2

Rys. 2: Menu modułu PEM


rys3

Rys. 3: PEM - Dane wejściowe i parametryzacja obliczeń


rys4

Rys. 4: PEM - Wyniki - natężenie pola elektrycznego na powierzchni żyły


rys5

Rys. 5: PEM - Wyniki - natężenie pola elektrycznego na powierzchni izolacji


rys6

Rys. 6: PEM - Wyniki - natężenie pola elektrycznego w osiach X i Y


rys7

Rys. 7: PEM - Wyniki - natężenie pola magnetycznego w osiach X i Y