Wykaz rysunków

Rys. 1: Główne moduły funkcjonalne systemu ZikOS
Rys. 2: Powiązania danych pomiędzy modułami obliczeniowymi
Rys. 3: Strona logowania do systemu ZikOS
Rys. 4: Strona główna systemu ZikOS
Rys. 5: Strona informacji o programie
Rys. 6: Strona danych kontaktowych
Rys. 7: Dodawanie nowego Użytkownika z poziomu administratora
Rys. 8: Strona zarządzania kontem z poziomu Użytkownika
Rys. 9: Zmiana adresu e-mail Użytkownika
Rys. 10: Zmiana hasła z poziomu Użytkownika
Rys. 11: Zarządzanie danymi Użytkownika
Rys. 12: Komunikat braku uprawnień do danego modułu systemu ZikOS
Rys. 13: Przyciski [Oblicz] i [Zapisz parametry]
Rys. 14: Przycisk kopiowania zestawień tabelarycznych
Rys. 15: Zapis lokalnej kopii danych do obliczeń
Rys. 16: Wczytywanie parametrów z ostatnio pobranego pliku JSON

Rys. 17: Przykładowy wydruk tabeli wyników lub eksport do pliku PDF
Rys. 18: Menu baz danych
Rys. 19: Przykłady typów przewodów w bazie danych
Rys. 20: Przykłady rodzajów przewodów w bazie danych
Rys. 21: Przyciski funkcyjne bazy danych
Rys. 22: Baza danych słupów
Rys. 23: Szczegółowe dane słupa
Rys. 24: Baza słupów jako widok kart
Rys. 25: Baza danych izolatorów
Rys. 26: Szczegółowe dane izolatora
Rys. 27: Baza przewodów
Rys. 28: Dane szczegółowe przowodów - cz. 1
Rys. 29: Dane szczegółowe przewodów - cz. 2

Rys. 1: Główne moduły funkcjonalne systemu ZikOS

Rys. 2: Powiązania danych pomiędzy modułami obliczeniowymi

Rys. 3: Strona logowania do systemu ZikOS

Rys. 4: Strona główna systemu ZikOS

Rys. 5: Strona informacji o programie

Rys. 6: Strona danych kontaktowych

Rys. 7: Dodawanie nowego Użytkownika z poziomu administratora

Rys. 8: Strona zarządzania kontem z poziomu Użytkownika

Rys. 9: Zmiana adresu e-mail Użytkownika

Rys. 10: Zmiana hasła z poziomu Użytkownika

Rys. 11: Zarządzanie danymi Użytkownika

Rys. 12: Komunikat braku uprawnień do danego modułu systemu ZikOS

Rys. 13: Przyciski [Oblicz] i [Zapisz parametry]

Rys. 14: Przycisk kopiowania zestawień tabelarycznych

Rys. 15: Zapis lokalnej kopii danych do obliczeń

Rys. 16: Wczytywanie parametrów z ostatnio pobranego pliku JSON

Rys. 17: Przykładowy wydruk tabeli wyników lub eksport do pliku PDF

Rys. 18: Menu baz danych

Rys. 19: Przykłady typów przewodów w bazie danych

Rys. 20: Przykłady rodzajów przewodów w bazie danych

Rys. 21: Przyciski funkcyjne bazy danych

Rys. 22: Baza danych słupów

Rys. 23: Szczegółowe dane słupa

Rys. 24: Baza słupów jako widok kart

Rys. 25: Baza danych izolatorów

Rys. 26: Szczegółowe dane izolatora

Rys. 27: Baza przewodów

Rys. 28: Dane szczegółowe przowodów - cz. 1

Rys. 29: Dane szczegółowe przewodów - cz. 2

1. ADM - Administracja

1.1. Wprowadzenie

1.1.1. Przeznaczenie systemu

System ZikOS umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko.

Opracowane rozwiązania umożliwiają zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją.

W ramach prac nad budową systemu ZikOS:
 • zaimplementowano zaawansowane algorytmy obliczeniowe obejmujące kombinacje obciążeń mechanicznych, obciążenia nierównomierne dla pojedynczych przęseł i sekcji odciągowych, obliczenia specjalne,

 • opracowano metody analizy zagrożeń termicznych w stanach zakłóceniowych oraz określania dynamicznej obciążalności termicznej w danych warunkach pogodowych z wykorzystaniem modelu CIGRE, a także quasi-dynamiczej obciążalności termicznej z uwzględnieniem analizy ryzyka, pozwalającej na prognozowanie wartości obciążalności linii w charakterystycznych okresach,

 • opracowano algorytmy analizy pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii oraz określania napięć uziomowych i rozkładu potencjałów, a w konsekwencji napięć dotykowych przy konstrukcjach wsporczych linii napowietrznych decydujących o zagrożeniu porażeniowym.

1.1.2. Wymagania i struktura systemu

System ZikOS-LN jest aplikacją webową, złożoną z:
 • części serwerowej – odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, wykonywanie obliczeń, udostępnienie baz danych, obsługę komunikacji oraz zarządzanie Użytkownikami,

 • części klienckiej – wykorzystującej przeglądarkę internetową na komputerze Użytkownika.

Serwer systemu udostępniany jest przez firmę IPC Sp. z o.o. pod adresem http://zikos.pl/, a komunikacja pomiędzy serwerem i klientami odbywa się za pośrednictwem sieci Internet

System ZikOS podzielono strukturalnie i funkcjonalnie na następujące moduły:
 • klient systemu oraz interfejs Użytkownika (w przeglądarce internetowej Użytkownika),

 • moduły wejścia i wyjścia,

 • administracja,

 • bazy danych,

 • obliczenia,

 • komunikacja.

Główny podział funkcjonalny systemu ZikOS-LN przedstawiono na Rys. 1.
Po stronie Użytkownika wymagane są:
 • komputer z dowolnym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową obsługującą JavaScript,

 • minimum 2 GB pamięci dostępnej dla przeglądarki,

 • stabilne łącze internetowe,

 • przestrzeń dyskowa do zapisu lokalnych kopii projektów (ok. 100 MB),

 • konto Użytkownika ZikOS (patrz 1.3 Dostęp do systemu i konto Użytkownika) z odpowiednim poziomem uprawnień.

Użytkownicy systemu mogą uzyskać dostęp do czterech głównych modułów obliczeniowych:
 • MPL – Mechanika przewodów linii,

 • OPL – Obciążalność przewodów linii,

 • PEM – Pole elektromagnetyczne,

 • POR – Zagrożenie porażeniowe.

Szczegółowy opis modułów obliczeniowych znajduje się w kolejnych punktach, natomiast na Rys. 2 przedstawiono powiązania parametrów pomiędzy modułami.
Ponadto dostępny jest dodatkowy moduł PF – Profil linii, który służy do wizualizacji profilu podłużnego linii na potrzeby dokumentacji projektowej.

rys1

Rys. 1: Główne moduły funkcjonalne systemu ZikOS


rys2

Rys. 2: Powiązania danych pomiędzy modułami obliczeniowymi

1.1.3. Dostęp do systemu i konto Użytkownika

Aby skorzystać z systemu ZikOS należy uruchomić przeglądarkę internetową, a następnie przejść do strony http://zikos.pl/.

Po załadowaniu strony należy wprowadzić w odpowiednie pola swoje dane logowania Użytkownika, tj. adres e-mail oraz hasło (Rys. 3).

W przypadku braku aktywnego konta lub przy problemach z logowaniem należy przejść do zakładki Kontakt (Rys. 6) i skontaktować się z administratorem systemu pod wskazanym adresem mailowym.

Uzyskanie dostępu do systemu wymaga utworzenia przez administratora aktywnego konta Użytkownika (Rys. 7), identyfikowanego następującym zestawem danych:
 • imię,

 • nazwisko,

 • nazwa firmy,

 • numer telefonu (opcjonalnie, na potrzeby realizacji wsparcia technicznego),

 • adres e-mail,

 • hasło (pierwsze hasło jest nadawane przez administratora).

Po prawidłowym zalogowaniu się, Użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji w ramach zarządzania swoim kontem:
 • podgląd i edycja profilu (zmiana imienia, zmiana nazwiska, zmiana nazwy firmy - Rys. 8),

 • podgląd, zmiana i weryfikacja adresu e-mail (Rys. 9),

 • zmiana hasła (Rys. 10),

 • pobranie danych przechowywanych przez system (przycisk [Pobierz dane o koncie]) oraz żądanie ich usunięcia (przycisk [Usuń dane i konto]), w ramach realizacji wymogów RODO (Rys. 11)

Dostęp do modułów obliczeniowych jest zależny od nadanego przez administratora poziomu uprawnień i wynika z wykupionej przez Użytkownika licencji.

W przypadku braku odpowiednich uprawnień wyświetlona zostaje informacja o braku dostępu (Rys. 12). Uzyskanie dostępu do takiego modułu wymaga kontaktu z administratorem systemu (zakładka Kontakt - Rys. 6).

rys3

Rys. 3: Strona logowania do systemu ZikOS


rys4

Rys. 4: Strona główna systemu ZikOS


rys5

Rys. 5: Strona informacji o programie


rys6

Rys. 6: Strona danych kontaktowych


rys7

Rys. 7: Dodawanie nowego Użytkownika z poziomu administratora


rys8

Rys. 8: Strona zarządzania kontem z poziomu Użytkownika


rys9

Rys. 9: Zmiana adresu e-mail Użytkownika


rys10

Rys. 10: Zmiana hasła z poziomu Użytkownika


rys11

Rys. 11: Zarządzanie danymi Użytkownika


rys12

Rys. 12: Komunikat braku uprawnień do danego modułu systemu ZikOS

1.1.4. Import i eksport danych

System ZikOS umożliwia zapis lokalnej kopii danych wejściowych wprowadzanych w formatki modułów obliczeniowych.
Po kliknięciu przycisku [Zapisz parametry] u dołu okna (Rys. 13) rozpoczyna się pobieranie przez przeglądarkę pliku tekstowego w formacie JSON (JavaScript Object Notation) o nazwie złożonej z prefiksu związanego z aktualnym modułem obliczeniowym oraz sufiksu określającego datę eksportu danych.

W zależności od ustawień przeglądarki może zostać wyświetlone okno dialogowe z pytaniem o ścieżkę zapisu pliku lub rozpocząć się automatyczne pobieranie do domyślnej lokalizacji (np. do katalogu Pobrane - Rys. 15).

rys13

Rys. 13: Przyciski [Oblicz] i [Zapisz parametry]


rys14

Rys. 14: Przycisk kopiowania zestawień tabelarycznych


rys15

Rys. 15: Zapis lokalnej kopii danych do obliczeń

Aby wykorzystać lokalną kopię danych do obliczeń należy w odpowiednim module kliknąć przycisk [Wczytaj parametry] oraz wskazać odpowiedni plik w formacie JSON.

W zależności od ustawień przeglądarki można wskazać na jeden z ostatnio pobieranych plików (Rys. 16) lub otworzyć okno dialogowe wyboru ścieżki do danego pliku (opcja Pokaż wszystkie pliki…).

rys16

Rys. 16: Wczytywanie parametrów z ostatnio pobranego pliku JSON

Wyniki przedstawiane w postaci tabelarycznej można za pomocą przycisku znajdującego się z prawej górnej strony (Rys. 14) kopiować do schowka systemowego, a następnie wklejać wprost do arkuszy kalkulacyjnych lub do edytorów tekstowych w celu sporządzenia odpowiedniej dokumentacji projektowej.

Wyniki obliczeń można również drukować wprost na wybranej drukarce (okno dialogowe drukowania z poziomu przeglądarki - Rys. 17) lub eksportować do plików PDF za pomocą drukarek wirtualnych.

rys17

Rys. 17: Przykładowy wydruk tabeli wyników lub eksport do pliku PDF

1.2. Bazy danych

Dla poprawy ergonomii w systemie ZikOS zaimplementowano bazy danych przewodów, izolatorów i słupów.

Bezpośredni dostęp do zawartości tych baz danych można uzyskać przez menu Dane (Rys. 18).

Z tego poziomu jest możliwe również wprowadzanie nowych rekordów.

rys18

Rys. 18: Menu baz danych

Z baz danych korzysta się w trakcie uzupełniania danych wejściowych do obliczeń w poszczególnych modułach obliczeniowych. Odbywa się to za pomocą wyboru predefiniowanych pozycji z odpowiednich list wyboru (Rys. 20, Rys. 19).

rys19

Rys. 19: Przykłady typów przewodów w bazie danych


rys20

Rys. 20: Przykłady rodzajów przewodów w bazie danych


rys21

Rys. 21: Przyciski funkcyjne bazy danych

Nad tabelami poszczególnych baz danych umieszczono dodatkowe przyciski funkcyjne (Rys. 21):
 • Pokaż/ukryj stronicowanie – przełącza widok tabeli z podziału na zadaną liczbę rekordów na stronie (do wyboru: 10, 15, 20, 25, 50, 100, wszystkie) na ciągły widok jednej tabeli ze wszystkimi rekordami,

 • Pokaż układ karty – przełącza widok bazy pomiędzy zestawieniem tablarycznym, a widokiem kart (Rys. 24),

 • Pełny ekran – przełącza widok bazy do pełnego ekranu, wykorzystującego całe dostępne okno przeglądarki i ukrywającego pozostałe pozycje menu,

 • Kolumny – umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania wybranych kolumn bazy danych.

Nagłówki kolumn pozwalają na sortowanie zawartości, a pole Szukaj umożliwia wyszukiwanie rekordów zawierających zadany ciąg znaków (Rys. 21).

1.2.1. Baza słupów

Baza danych słupów zawiera następujące dane (Rys. 22, Rys. 23):
 • seria słupa,

 • typ słupa,

 • napięcie nominalne sieci,

 • opis słupa (dowolny ciąg znaków alfanumerycznych),

 • rodzaj słupa (Przelotowy/Mocny),

 • konstrukcja słupa (Kratownicowy stalowy/Betonowy/Rurowy),

 • geometria słupa: * współrzędne punktów mocowania izolatorów (w układzie XYZ), * współrzędne punktów mocowania przewodów odgromowych (w układzie XYZ).

Szczegółowe dane słupów dostępne są po kliknięciu przycisku Więcej w ostatniej kolumnie tabeli. Po wyświetleniu formatki ze szczegółami słupa (Rys. 23) możliwa jest edycja jego parametrów i zapisanie zmian do bazy (przycisk Zapisz) oraz usunięcie całego rekordu z bazy danych (przycisk Usuń słup).

rys22

Rys. 22: Baza danych słupów


rys23

Rys. 23: Szczegółowe dane słupa


rys24

Rys. 24: Baza słupów jako widok kart

1.2.2. Baza izolatorów

Baza danych izolatorów zawiera następujące dane (Rys. 25, Rys. 26):
 • napięcie nominalne sieci,

 • typ izolatora,

 • długość izolatora,

 • masa,

 • producent,

 • opis (dowolny łańcuch znaków alfanumerycznych).

Szczegółowe dane izolatorów dostępne są po kliknięciu przycisku Więcej w ostatniej kolumnie tabeli. Po wyświetleniu formatki ze szczegółami izolatora (Rys. 26) możliwa jest edycja jego parametrów i zapisanie zmian do bazy (przycisk Zapisz) oraz usunięcie całego rekordu z bazy danych (przycisk Usuń izolator).

rys25

Rys. 25: Baza danych izolatorów


rys26

Rys. 26: Szczegółowe dane izolatora

1.2.3. Baza przewodów

Baza danych przewodów zawiera następujące dane (Rys. 27, Rys. 28, Rys. 29):
 • typ przewodu,

 • nazwa przewodu,

 • dane ogólne

 • dane o oplocie,

 • parametry rdzenia,

 • parametry izolacji,

 • rezystancja

 • oddziaływania cieplne

 • opis (dowolny łańcuch znaków alfanumerycznych)

Szczegółowe dane przewodów dostępne są po kliknięciu przycisku Więcej w ostatniej kolumnie tabeli. Po wyświetleniu formatki ze szczegółami przewodu (Rys. 23) możliwa jest edycja jego parametrów i zapisanie zmian do bazy (przycisk Zapisz) oraz usunięcie całego rekordu z bazy danych (przycisk Usuń przewód)

rys27

Rys. 27: Baza przewodów


rys28

Rys. 28: Dane szczegółowe przowodów - cz. 1


rys29

Rys. 29: Dane szczegółowe przewodów - cz. 2